Održana 3. sednica Skupštine Zajednice delegata Rukometnog Saveza Srbije

U svečanoj sali hotela „Stari Banat“ u Opovu, 30. juna 2019. godine održana je redovna – programska Skupština Zajednice delegata Rukometnog Saveza Srbije, sa sledećim dnevnim redom:

  1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela;
  2. Usvajanje Zapisnika sa Skupštine održane 23. juna 2018. godine;
  3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu U.O. ZD RSS za 2018. godinu;
  4. Izveštaj Nadzornog odbora ZD RSS za 2018.;
  5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o finansijskom poslovanju ZD RSS za 2018.
  6. Razmatranje i usvajanje Programa rada za 2019. godinu;
  7. Tekuća pitanja.

Sednica je počela minutom ćutanja u čast našem kolegi i velikom prijatelju, istaknutom međunarodnom sudiji i delegatu, Nebojši Vujisiću, koji je iznenada preminuo 29. juna 2019. godine u svojoj 51. godini.

Sednicom Skupštine ZD RSS je predsedavao predsednik Skupšštine Nebojša Vidanović koji je obavestio da su svoje prisustvo opravdali predsednik UO RSS g-din BožidarĐurković, v.d. generalnog sekretara RSS g-din Mazlam Džemailoski koji su na službenom putu u sedištu EHF-a. Nakon izveštaja verifikacione komisije je konstatovano da sednici prisustvuje 26 delegata , od 33 i da su ispunjeni svi uslovi za rad i punovravno odlučivanje Skupštine.

U toku rada članovima Skupštine se u nekoliko navrata, po tačkama dnevnog reda obraćao i predsednik UO ZD RSS g-din Zoran Černoh, koji je istakao zadovoljstvo do sada urađenim u protekloj godini, unapređenjem rada delegata, naročito u segmentu edukacija, zastuljenošću na utakmicama svih rangova takmičenja, učešćem u ligama mlađih kategorija, susreta regiona i u pripremnim utakmicama reprezentativnih selekcija. Nastavljen je trend uključivanja dojučerašnjih igrača, čak i dva još uvek aktuelna superligaška igrača su postali članovi zajednice.

Predsednik Nadzornog odbora Boris Vukašinović je analizirajući obim i kvalitet obavljenih poslova i zadataka  ZD RSS u 2018. godini, kao i preteću dokumentaciju za te aktivnosti, utvrdio da su svi poslovi i zadaci u celosti realizovani u skladu sa prethodno usvojenim Programom rada, kao i u skladu sa važećim aktima i zakonskim propisima i uz maksimalno racionalnano korišćenje finansijskih sredstava. Na osnovu svega navedenog Nadzorni odbor je predlažio Skupštini da usvoji podneti izveštaj, što je i prihvaćeno.

Potom je predesednik U.O. izneo Program rada za 2019. godinu ukazao na ciljeve za naredni period i posebno istakao podizanje nivoa saradnje ZD RSS sa RSS i ZSiK RSS, teda će se i u narednom periodu nastaviti sa unapređivanjem iste. Takođe i dalje  jedan od ciljeva u narednom periodu, predstavlja omasovljenje Zajednice, kao i konstantan rad na unapređenju kvaliteta rada, znanja i obučenosti članstva, a u svrhu doprinosa poboljšanju rukometnog sporta u Srbiji.

 

Po završetku sednice Skupštine ZD RSS, u ime ZD RSS, predsednik UO ZD RSS Zoran Černoh je uručio posebnu plaketu za zasluge u radu i razvoju funkcije delegata i same Zajednice delegata Rukometnog Saveza Srbije, g-dinu Jovici Tulaću, koji se po završetku takmičarske sezone 2018/19 zvanično oprostio od aktivnog vršenja dužnosti delegata. Kao što je istakao predsednik UO ZD RSS, ali i sam g-din Tulać, ovim ne prestaje njegovo aktivno učešće i davanje doprinosa u daljem radu ZD RSS, koje je započelo još 1986. godine, što su svi prisutni članovi sa zadovoljstvom pozdravili, saglasivši se da je iskustvo tako jedne bogate i uspešne delegatske karijere od velikog značaja za dalji razvoj ZD RSS.