Održan 11. kamp rukometnih delegata – Opovo 2019

Na osnovu odluke Upravnog odbora Zajednice delegata Rukometnog Saveza Srbije, u periodu od 28.06. – 30.06.2019. godine, u Opovu, uspešno je realizovan edukativno – razvojni kamp za članove ZD RSS.

Učešće u radu Kampa uzelo je 50 članova ZD RSS iz svih krajeva Srbije, a rad se odvijao prema unapred utvrđenom planu i programu koji je utvrdio UO ZD RSS, na osnovu predloga Komisije za stručno usavršavanje delegata, kao i direktora Kampa dr Vojislava Andrića i pomoćnika direktora g-dina Jovice Tulaća.

Rad na samom kampu bio je podeljen u tri programske celine:

 1. razvojno – edukativna celina, sa analizom stanja i razmenom iskustava iz prethodne takmičarske sezone;
 2. inovacije u obavljanju dužnosti delegata u narednoj sezoni, definisanje ciljeva za narednu sezonu kao i predlog mera i aktivnosti u svrhu postizanja istih;
 3. zasedanje tela i organa ZD RSS.

Pored radnog dela, realizovana je i poseta filmskom selu Baranda, poznatom kultnim serijama i filmovima koji su tu snimani, kao što su „Montevideo“, „Senke nad Balkanom“…itd.

U okviru prve programske celine delegati su imali priliku da razmene iskustva iz prethodne sezone na okruglom stolu čiji je moderator bio dr Ivan Mandić, potpredsednik UO ZD RSS i delegat sa osnovne liste Super A rukometne lige Srbije. Zatim u okviru radionice „Studija slučaja – put ka unapređenju rada delegata“ koju je pripremio Jovan Popadić, delegat EHF, IHF, članovi ZD RSS su imali prilike da na novi način, uz rad po grupama, rešavaju konkretne probleme koji se mogu pojaviti prilikom obavljanja dužnosti delegata. Takođe, Svetlana Obućina delegat EHF, Boris Vukašinović delegat EHF i Boris Ivanović delegat EHF, pripremili su i učesnicima kampa prezentovali teme koje su dale uporedni prikaz pristupa i konkretnih zaduženja u obavljanju poslova delegata u okviru EHF takmičenja u odnosu na takmičenja pod okriljem RSS-a. Prva programska celina završena je analizom delegiranja delegata u takmičarskoj sezoni 2018/19.

U realizaciji druge programske celine učestvovali su i Aleksandar Petrović, Izvršni sekretar RSS, Sofia Stojaković Sekretar za međunarodne odnose i transfere RSS, Ivan Milivojević direktor Super B rukometne lige Srbije, a tema koja se obrađivala ticala se mogućnosti uvođenja elektronskog zapisnika u rukometna takmičenja u Srbiji (statusa, prednosti ovakvog načina vođenja zvanične evidencije sa utakmice, potencijalnih problema i prepreka u implementaciji, kao i okvirne dinamike). Predloge Takmičarske komisije RSS vezane za novitete u takmičarskoj sezoni 2019/20, predstavio je Nebojša Vidanović predsednik Takmičarske komisije RSS i predsednik Skupštine ZD RSS, koji je uz detaljnu analizu iznetog ukazao na nivo kompleksnosti zadataka koji se nalaze pred ovim telom RSS, te potrebu da članovi ZD RSS budu aktivno uključeni u praćenje promena u okviru takmičenja kako bi na vreme bili adekvatno pripremljeni za njihovo implementiranje. Akcioni plan ZD RSS za narednu takmičarsku sezonu uz mere za postizanje postavljenih ciljeva učesnicima kampa predstavio je Zoran Černoh, predsednik UO ZD RSS.

Treća programska celina obuhvatila je zasedanje organa i tela ZD RSS, i stim u vezi održane su redovne sednice UO ZD RSS i Skupštine ZD RSS, na kojima su donete i potvrđene odluke bitne za efikasno funkcionisanje ZD RSS.

Sve fotografije sa 11. kampa ZD RSS možete pogledati OVDE 

U okviru zatvaranja 11. Kampa rukometnih delegata – Opovo 2019. direktor Kampa dr Vojislav Andrić razmatrajući ideje, predloge i inicijative rukometnih delegata iznete u toku realizacije programskih celina, izneo je predlog, a učesnici Kampa su usvojili sledeće

Zaključke

 1. Program 11. Kampa rukometnih delegata – Opovo 2019. je bio korektan i u izvesnoj meri predstavlja unapređivanje metodologije rada u odnosu na prethodne kampove.
 2. Okrugli sto o realizaciji delegatskih dužnosti u takmičarskoj sezoni 2028/19. je realizovan u kritičkom i samokritičkom tonu i obogatio je iskustvo delegata novim takmičarskim situacijama i saznanjima o njihovim mogućim rešenjima.
 3. Iz razgovora proisteklih u toku okruglog stola proistekli su sledeći predlozi:
  a)  da se u toku priprema za takmičarske 2019/2020. formira institucija
  dežurnog SOS telefona ZD RSS i da SOS telefon bude dostupan delegatima u toku
  priprema za utakmice, kao i u toku vršenja delegatskih dužnosti pre, u poluvre-
  menu i posle utakmice;
  b)  da se na sajtu ZD RSS formira baza podataka koja će pored obaveznih
  dokumenata (zapisnik i izveštaj delegata) sadržati i preporuku delegata;
  v)  da se u cilju bolje zvučne komunikacije sa sudijama za vreme utakmice postupno
  (liga po liga/sezona po sezona)  delegati opreme odgovarajućim komunikacionim uređajima.
 4. Mišljenje učesnika okruglog stola je da se za naredni kamp ovaj deo zajedničkog rada organizuje još studioznije kao niz malih studija slučaja sa isečenim klipovima i odgovarajućom dokumentacijom vezanim za sporne sitaucije.
 5. Iskustva naših kolega – međunarodnih delegata sa EHF i IHF takmičenja pokazala su se kao veoma korisna, jer pružaju dragocene smernice za unapređivanju dužnosti rukometnog delegata u domaćim rukometnim takmičenjima.
 6. Zadužuju se Jovan Popadić, Svetlana Obućina, Boris Vukašinović i Boris Ivanović da objedine svoje predloge za implementaciju međunarodnih iskustava u naša rukometna takmičenja i dokument dostave na razmatranje UO ZD RSS koji će te predloge usmeriti ka Takmičarskoj komisiji RSS.
 7. Radioničarski oblik rada u toku kampa se pokazao kao plodotvoran i preporučuje se Stručnoj komisiji i direktoru kampa da za sledeće kampove, uzimajući u obzir i iskustva sa kampa u Kragujevcu 2012. , osmisle odgovarajuće radionice i na taj način podignu nivo aktivnosti rukometnih delegata – učesnika kampa.
 8. Učesnici kampa su saglasni da je procenat zastupljenosti delegata u rukometnim takmičenjima korektan, ali i da ima negativnih primera koji se ispoljavaju do nivoa totalnog ignorisanja delegiranja pojedinih delegata, što u narednoj takmičarskoj sezoni treba obavezno izbeći, jer takav način delegiranja demotiviše mlade delegate.
 9. Zadužuje se UO ZD RSS da odgovarajućim organima i telima RSS i novim direktorima liga dostavi odgovarajuću odluku u kojoj se nedvosmisleno traži da se princip dvostrukog delegiranja svih službenih lica (naravno i delegata) izbaci iz prakse a najbolje sudije, kontrolori i delegati dvostruko delegiraju samo u izuzetnim slučajevima (kada se radi o za plasman važnim utakmicama).
 10. Učesnici kampa su saglasni sa inicijativama da se postupno (od eksperimentalnog do suštinskog) u takmičarsku praksu uvodi elektronski zapisnik. Zadužuje se UO ZD RSS da obrazložen stav o tome dostavi Takmičarskoj komisiji RSS drugim organima i telima RSS.
 11. Neophodno je da svi delegati svoje primedbe na odredbe postojećih takmičarska akata, kao i svoje predloge za njihovo unapređivanje u narednoj takmičarskoj sezoni dostave UO ZD RSS koji će objedinjene predloge uputiti TK RSS.
 12. Uvažavajući značaj rada i takmičenja mlađih kategorija za razvoj rukometnog sporta u Srbiji, učesnici kampa se zalažu i za konsekventno i pravovremeno donošenje takmičarskih akata RSS vezanih za ovu problematiku, kako bi, uvažavajući regionalne posebnosti i različitosti, takmičenja mlađih kategorija počela na vreme uz jedinsvenu metodologiju u celoj Srbiji.

Napomene:

* Rokovi za realizaciju navedenih zaključaka nisu precizirani, pa ostaje da
UO ZD RSS precizira termine do kojih treba relizovati svaki od usvojenih
zaključaka;

* Predlog delegata je da se naredni 12. Kamp rukometnih delegata održi u terminu 19,
20. i 21. jun 2020.