PRELIMINARNE LISTE ZD RSS ZA SEZONU 2018/2019

Dana 24. juna 2019. godine, komisija za liste ZD RSS je dostavila UO ZD RSS predlog preliminarnih rang lista ZD RSS. U skladu sa Kriterijumima za formiranje lista delegata za rukometna takmičenja, UO ZD RSS je na svojoj 18. sednici od 28. juna 2019. godine u Opovu, usvojio preliminarne rang liste ZD RSS za takmičarsku sezonu 2018/19.

U skladu sa poglavljem VIII Tačka 3. Kriterijuma za formiranje lista delegata za rukometna takmičenja, pojedinačni pisani prigovor na objavljeni predlog lista ZD RSS može se uputiti komisiji za liste ZD RSS, na zvaničnu e-mail adresu zajednicadelegata@zdrss.com  i iv_mandic@yahoo.com najkasnije 7 (sedam) dana od dana objavljivanja preliminarnih listi u zvaničnom glasilu  ZD RSS.

U slučaju uloženog prigovora, prvostepeni organ Komisije za liste ZD RSS je u obavezi u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovore, dostaviti odgovor na uloženi prigovor. Ukoliko se i posle tako sprovedenog postupka,  ukaže potreba za prigovor, prigovor se ulaže drugostepenom organu Upravnom odboru ZD RSS, koji se na svojoj sednici izjašnjava i donosi konačnu odluku.

UO ZD RSS  donosi konačnu listu ZD RSS za sezonu 2018/19, i na osnovu konačnih lista ZD RSS za sezonu 2018/19, nakon toga donosi predlog liste  ZD RSS za sezonu 2019/20.

PRELIMINARNE LISTE DELEGATA

Predsednik Komisije za liste                                                          Predsednik UO ZD RSS

Dr. Ivan Mandić  s.r.                                                         Zoran P. Černoh s.r.